Брой Втори

1."The Patent Cooperation Treaty (PCT)"- Ms. Silvija Trpkovska, Senior Program Officer, SMEs and Entrepreneurship Support Division, WIPO

2."Trade Secret Protection vs. Patenting – Best Practice for Commercial Purposes" - Stephen Robertson, Metis Partners

3."Интелектуална собственост и търговска тайна като фактори за конкурентоспособност" - Гл.ас. д-р Николай Крушков, катедра ТИИС, УНСС

4."The Relationship between Trade Secrets and Patent Protection when Aiming for Business Growth 1" - Stephen Robertson, Metis Partners

5."The Relationship between Trade Secrets and Patent Protection when Aiming for Business Growth 2" - Stephen Robertson, Metis Partners

6."Marketing Products" - Teresa Nobre, LL.M. IP (MIPLC)

7."Добри маркетингови практики на български фирми" - доц.д-р Мария Маркова, катедра ТИИС, УНСС

8."Управление на интелектуалната собственост" - доц.д-р Владя Борисова, катедра ТИИС, УНСС

9."Developing an IP Strategy - building on an Intellectual Property Audit" - Aylin Dzhafer, Metis Partners

10."Интернет рекламата" - д-р Христин Стрижлев, катедра ТИИС, УНСС

-Презентация

-Доклад

11."Protecting Creative Expressions and Using the Creativity of Others in Business" - Teresa Nobre, LL.M. IP (MIPLC)

12."The Role of Effective IP Asset Management in Enhancing SMEs Competitiveness" - Silvija Trpkovska, Senior Program Officer, SMEs and Entrepreneurship Support Division, WIPO

13."Exploiting IP Assets through Licensing, Franchising and Merchandising" - Teresa Nobre, LL.M. IP (MIPLC)

14."Защита на индустриалната собственост чрез международнидоговори администрирани от СОИС" - Анета Колева, Мария Славова, Патентно ведомство на Република България

15."Стратегии при разработване на интелектуална собственост" - КЕИТ ООД

16."Защита на Интелектуалната Собственост в Спесима ООД" - д-р инж. Венцислав Славков, Спесима ООД

17."Финансови инструменти в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността: Национален иновационен фонд" - Изпълнителна агенция за насърчава на малките и средните предприятия

18."Creating IP Culture Among SMEs" - Aylin Dzhafer, Metis Partners

19."TRADE DRESS - Допълнителен механизъм за закрила на бизнес решенията" - Силвия Тодорова, докторант катедра ТИИС, УНСС

20."Ролята на интелектуалната собственост за функционирането на телевизионните предприятия" - Димитрина Папагалска, докторант УНСС