Брой Трети

1."Audiovisual works in the International Legal Framework" - Rafael Ferraz Vazquez, Associate Legal Officer, Copyright Law Division, WIPO

2."The Rights of Music Artists in the Audiovisual Recordings" - Alvaro Hernández-Pinzón García, ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA

3."Perspectives and ActualChallenges of the AVindustry in the digital era" - Leonardo de Terlizzi(CISAC)

4."Отношения политически партии-медии" - д-р Христин Стрижлев, катедра ТИИС, УНСС

-Презентация

-Доклад

5."Audiovisual Authors’ Remuneration: Challenges for fairness in the digital era" - Cécile Despringre, Executive Director, SAA

6."Пародията като допустимо използване на чужди произведения" - д-р Петър Петров

7."Отговорност на посредниците в интернет според европейската рамка на авторското право и сродните му права" - проф. д-р Виолета Цакова, катедра ТИИС, УНСС

8."CISAC Global Collections Report 2017" - CISAC

Статии на докторанти:

1."Комбинирана закрила на бизнес идентификаторите на фирмата чрез обекти на индустриална собственост" - Силвия Тодорова, катедра ТИИС, УНСС, докторант

Предмет на настоящата статия е осъществяване на комбинираната закрила на бизнес идентификаторите на фирмата чрез обекти на индустриална собственост и по-специално чрез промишлен дизайн, марка и географски означения. В статията е направен анализ на придобиването на собственост върху бизнес идентификатори, както и икономически анализ на бизнес идентификаторите на фирмата закриляни като индустриална собственост. Изведени са предимствата и недостатъците на всеки един обект и са анализирани допълнителните ефекти от натрупване на закрила чрез регистрация на един и същ бизнес идентификатор като два или три обекта на индустриална собственост.

2."ПРОДУКТ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ" - Иван Начев, УНСС

3."ЕТАПИ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ" - Иван Начев, УНСС