Брой Четвърти

Финансови отчети

1.ГФО 2018 - Сдружение "Щастливо семейство"

2.Заверен отчет - Сдружение "Щастливо семейство"

3.ГФО 2019 - Сдружение "Щастливо семейство"

Научни трудове

1.Контейнер технологиите срещу виртуалните машини. Docker и Kubernetes- ас. д-р Иван Белев

2.Правни, технически и организационни способи за противодействие на нарушенията върху художествена собственост в интерактивна среда-Биляна Димитрова

3.Акценти от правната рамка на закрилата на художествена собственост в интерактивна среда-Биляна Димитрова

4.Същност и видове технологични средства за защита на обекти на интелектуална собственост в интернет-Биляна Димитрова