ИЗИСКВАНИЯ

1. Изисквания за публикации в списание „NET SCIENCE”:
Публикуване
– Файлът да започва с фамилното име на автора.
– Текстът да е на Adobe PDF Format или на Word 2000-2007, RTF, DOC, DOCX Format; Font: Times New Romans, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; Size: 12; Alignment: Justified; междуредово разстояние – Single.
– Текстът да е написан на научен стил.

2. Структура на материала за публикуване:
– Заглавие.
– След заглавието се изписва личното и фамилното име на автора, университет или научно-изследователска институция, позиция и е-mail адрес.
– Абстракт на български език.
– Ключови думи на български език от 6 до 8.
– Абстракт на английски език.
– Ключови думи на английски език от 6 до 8.
– Основен текст.
– Библиография.
– Приложения.

3. Стандарти при цитиране в текста
След цитатите вътре в текста се посочва в скоби в последователна номерация всеки цитат. В долната част на съответната страница на материала, срещу съответния номер в скобите се изписва източникът, така както е включен в библиографията, както и страницата, от която е взет цитатът.

4. Стандарти при оформяне на библиографията
Използваната и цитирана научна литература се представя отделно, след цитиранията, като последен структурен и съдържателен елемент от публикацията. В нея се посочва фамилно име на автора, запетая, съкратено лично име на автора, точка, годината на публикацията, пълното заглавие, място на издаване, две точки и издателство, при монографии. Снимки, таблици, схеми, диаграми, анкетни карти и др., които са част от статията или са приложения. Илюстрациите трябва да бъдат във формати jpg, gif или pgn.

ДОСТЪПЪТ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПУБЛИКАЦИИ Е СВОБОДЕН!Начало За Нас Изисквания Архив Контакти