ИЗИСКВАНИЯ

1. Изисквания за публикации в списание „NET SCIENCE”:
Публикуване
– Файлът да започва с фамилното име на автора.
– Текстът да е на Adobe PDF Format или на Word 2000-2007, RTF, DOC, DOCX Format; Font: Times New Romans, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; Size: 12; Alignment: Justified; междуредово разстояние – Single.
– Текстът да е написан на научен стил.

2. Структура на материала за публикуване:
– Заглавие.
– След заглавието се изписва личното и фамилното име на автора, университет или научно-изследователска институция, позиция и е-mail адрес.
– Абстракт на български език.
– Ключови думи на български език от 6 до 8.
– Абстракт на английски език.
– Ключови думи на английски език от 6 до 8.
– Основен текст.
– Библиография.
– Приложения.

3. Стандарти при цитиране в текста
След цитатите вътре в текста се посочва в скоби в последователна номерация всеки цитат. В долната част на съответната страница на материала, срещу съответния номер в скобите се изписва източникът, така както е включен в библиографията, както и страницата, от която е взет цитатът.

4. Стандарти при оформяне на библиографията
Използваната и цитирана научна литература се представя отделно, след цитиранията, като последен структурен и съдържателен елемент от публикацията. В нея се посочва фамилно име на автора, запетая, съкратено лично име на автора, точка, годината на публикацията, пълното заглавие, място на издаване, две точки и издателство, при монографии. Снимки, таблици, схеми, диаграми, анкетни карти и др., които са част от статията или са приложения. Илюстрациите трябва да бъдат във формати jpg, gif или pgn.

5. Правила при Публикуване
Материалите се изпращат на електронната поща на списанието. Публикуването на материалите в научното списание „NET SCIENCE” се осъществява след заплащане от страна на автора. Ето защо, след получаването на материала, от страна на редакцията се извършва остойностяването му и на автора се изпраща проформа фактура. След заплащане на дължимата сума за публикуване на материала по банков път на сметката на издателя на „NET SCIENCE”, авторът получава уведомление за публикуване на електронната си поща, което включва информация за това в кой брой, на коя дата и в коя рубрика ще бъде публикуван материала, както и предложения за редактиране на текста и за поправки, ако има такива и ако авторът има желание да ги направи. В процеса на подготовката на окончателния вариант авторът кореспондира с редакционната колегия до приемане на окончателния вариант за публикуване в съответния брой на електронното списание. Авторите носят отговорност за съдържанието на своите публикации. Научните статии се изпращат на електронния адрес на списанието: office@netscience.science
Периодичността на издаване на електронното списание не е фиксирана. Художественото и графично оформление на електронното списание се одобрява от Редакционната колегия. За да бъдат признати за научни публикации в България и в други държави, материалите, публикувани в електронното списание съдържат следните елементи:
–ISSN за електронното списание;
– © – запазен знак за всеки отделен автор.
Със заплащане на дължимата за публикация сума, авторът предоставя авторското право за публикуване на материалите в електронното списание „NET SCIENCE”. Публикуваните материали се архивират в сайта на „NET SCIENCE” след издаването на следващия брой на електронното списание и се съхраняват за срок от 10 години.
ДОСТЪПЪТ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ПУБЛИКАЦИИ Е СВОБОДЕН!

6. ЦЕНАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО НАУЧНО СПИСАНИЕ „NET SCIENCE”
СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗА БРОЙ СТРАНИЦИ НА СЪОТВЕТНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.Начало За Нас Изисквания Архив Контакти